?

Log in

No account? Create an account
Photo of the day: 6.3.2015 (day 65) - Random thoughts [entries|archive|friends|userinfo]
Hilde

[ website | House of Secrets Incorporated ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Photo of the day: 6.3.2015 (day 65) [Mar. 6th, 2015|06:51 pm]
Hilde
[Tags|, , , , ]

Photo of the day: 6.3.2015 (day 65)

Loa loves his plushie rat.
We have all three of the plush IKEA rats, but he never really pays attention to the brown and grey rats, the white one, however is absolutely his favourite toy.
Bert and I keep meaning to go to IKEA and buy a couple of spare ones, but we've sadly not found the time to do so yet :(
Eventually we'll succeed :D
linkReply

Comments:
[User Picture]From: arukochan
2015-03-07 07:35 am (UTC)
De volgende keer dat ik in Ikea ben (ik moet toch sowieso nog gaan voor meubels) breng ik er een of twee voor je mee ;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: kittensandsteam
2015-03-07 10:12 am (UTC)
Dankjewel :)
Dan steek ik die in een doos en als 't weer paniek is omdat hij zijn Rattie niet vind dan geef ik hem een reserve haha :D
Die duikt altijd wel op hoor, maar 't kan effe duren XD
(Reply) (Parent) (Thread)