?

Log in

No account? Create an account
nic nac cookies turn my cat into a crazed demon - Random thoughts [entries|archive|friends|userinfo]
Hilde

[ website | House of Secrets Incorporated ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

nic nac cookies turn my cat into a crazed demon [Feb. 11th, 2015|12:57 pm]
Hilde
[Tags|, , , , ]"Here human, I'll help you open this bag of cookies!"

Photo of the day: 11.2.2015 (day 42)

Loa is crazy for nic nac cookies

See! Crazed demon!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: kittensandsteam
2015-02-11 02:53 pm (UTC)
Toen was hij echt wel in full demon cat mode. Die zakken koekjes van de Carrefour koop ik denk ik niet meer, daarin zijn de koekjes TE obvious en dan is hij totaal niet te houden.
Echt niet normaal hoe zot die is van nic nakjes XD
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: arukochan
2015-02-11 03:14 pm (UTC)
Ik denk dat Loa misschien een verslaving heeft :')
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: kittensandsteam
2015-02-11 03:18 pm (UTC)
Loa denkt gewoon dat ALLE eten zijn eten is XD
(Reply) (Parent) (Thread)