?

Log in

No account? Create an account
Photo of the day: 2.1.2015 (day 2) - Random thoughts [entries|archive|friends|userinfo]
Hilde

[ website | House of Secrets Incorporated ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Photo of the day: 2.1.2015 (day 2) [Jan. 2nd, 2015|02:26 pm]
Hilde
[Tags|, , ]

Photo of the day: 2.1.2015 (day 2)

Assembled nanoblocks triceratops!
It's the one my friend Esther gave me :)
Camera: Canon EOS 700D
linkReply

Comments:
[User Picture]From: saltje
2015-01-02 02:16 pm (UTC)
Ik heb mijn eendjes gemaakt...
Heb jij eigenlijk nog veel blokjes over? want... ik heb gelijk KEI veel stukjes over :O
zoveel dat ik zelfs een 2de baby eend heb kunnen bijmaken :O
ziet er wel goed uit :)
Was best wel plezant om te doen... kvond het niet zo moeilijk...
Alleen... de kleinste blokjes zijn wel echt mini!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: kittensandsteam
2015-01-02 04:36 pm (UTC)
Die eendjes zijn makkelijker dan de dinos dus jij bofte :P
Een keer dat ik bezig was viel het ook wel kei-goed mee vond ik :)
Ik heb ook nog een pak blokjes over, volgens mij steken ze er gewoon genoeg reserve in.
Dat vindt ik wel tof want zo'n kleine blokjes ben je makkelijk kwijt als je niet oppast.
En ja idd, tiny blocks are TINY omg.
In mijn triceratops zitten er ook zo een paar.
(Reply) (Parent) (Thread)